What's in it?
Search Entire CPID Database

Enter Products, Manufacturers, Chemicals, Product Categories and Product Types

First Aid Information For: HG Douche & Wasbakspray

 

Inslikken: Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Zorg voor mediche hulp als er symptomen ontstaan.
Inademing: In geval van inademing in de frisse lucht brengen. Bij moeilijke ademhaling, zuurstof toedienen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Raadpleeg een arts.
Huidcontact: In geval van aanraking, huid onmiddelijk spoelen met veel water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Raadpleeg een arts.
Oogcontact: In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
Opmerkingen voor arts: Niet beschikbaar.
Specifieke behandelingen: Niet beschikbaar.