What's in it?
Search Entire CPID Database

Enter Products, Manufacturers, Chemicals, Product Categories and Product Types

First Aid Information For: HG Bijenwas transparant

 

Inslikken: Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Zorg voor mediche hulp als er symptomen ontstaan.
Inademing: In geval van inademing in de frisse lucht brengen. Bij moeilijke ademhaling, zuurstof toedienen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Raadpleeg een arts.
Huidcontact: Was met water en zeep. Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat.
Oogcontact: IIn geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
Opmerkingen voor arts: Niet beschikbaar.
Specifieke behandelingen: Niet beschikbaar.