What's in it?
Search Entire CPID Database

Enter Products, Manufacturers, Chemicals, Product Categories and Product Types

First Aid Information For: HG 4 in 1 Voor Leer

 

Inslikken: Niet van toepassing
Inademing: Zet NIET aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dat wel moet. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Zorg voor medische hulp als de symptomen ontstaan.
Huidcontact: In geval van aanraking, huid onmiddelijk spoelen met veel water. Verwijder besmette kleding en schoenen. Was kleren alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Raadpleeg een arts.
Oogcontact: In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
Opmerkingen voor arts: Niet beschikbaar.
Specifieke behandelingen: Niet beschikbaar.